Nowości
23 listopad 2017

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

Aktualności

Kontynuowane są prace projektowe dla etapu STEŚ, mające na celu wybór optymalnego wariantu obwodnicy. W związku z tym:

Rozpoczęte zostały prace badań podłoża gruntowego dla wszystkich wariantów trasy. Pozyskana dzięki tym badaniom wiedza pozwoli na określenie złożoności warunków gruntowo-wodnych, a tym samym szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych wariantów obwodnicy.

Warianty obwodnicy przedstawione zostały do zaopiniowania przez odpowiednie organy, instytucje, służby i organizacje.

Trwają prace nad Oceną Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego analizowanych wariantów przebiegu obwodnicy oraz przeprowadzony zostanie Audyt BRD.

Zgodnie z powyższymi informacjami na obecnym etapie nie dokonano końcowej oceny wariantów oraz nie wskazano wariantu optymalnego.

Spotkanie informacyjne dla gminy Praszka odbyło się w kinie „Polonez” dnia 17.01.2017 r. z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta w Praszce oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

Spotkanie informacyjne dla gminy Gorzów Śląski odbyło się w sali Domu Kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 18.01.2017 r. z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta w Gorzowie Śląskim oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

W spotkaniu w Praszce uczestniczyło 144 osoby a w Gorzowie Śląskim 88 osób zgodnie z listami obecności. Po powitaniach przedstawiona zastała prezentacja zawierająca podstawowe informacje o celach możliwych do osiągnięcia w ramach realizacji obwodnicy, jak i o założeniach, jakie zostały przyjęte podczas opracowywania wariantów trasy. Kluczowymi informacjami dla zebranych mieszkańców były przedstawione przebiegi każdego z trzech możliwych wariantów przeprowadzenia korytarza. Ponadto zostały podane podstawowe parametry projektowanej obwodnicy oraz schemat zagospodarowania pasa drogowego ... ( Prezentacja).

Po zakończeniu prezentacji przybyli mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom GDDKiA oraz konsorcjum biur projektowych Complex Projekt i SWECO Engineering. Po zakończonej dyskusji zebrani mieli możliwość przyjrzenia się z bliska planom sytuacyjnym, które zostały rozłożone na stołach w formie papierowej, jak również zapytania o konkretną lokalizację.

Uczestnicy spotkań mieli możliwość pobrania wzoru wniosku, za pośrednictwem którego możliwe było przesłanie opinii, postulatów i uwag do proponowanych rozwiązań. Ponadto na stronie internetowej była możliwość pobrania wniosku w wersji elektronicznej. W celu poprawnego zrozumienia postulatów przyjęto formę pisemną składania postulatów jako jedyną dopuszczalną.

Po spotkaniach wpłynęło łącznie 189 wniosków (Wnioski). Na stronie zamieszczony został szczegółowy raport ze spotkań wraz z analizą wniosków (Raport).

W dniu 10.10.2016  Konsorcjum firm Complex Projekt Sp. z o.o. oraz SWECO Enginering Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”.  

W dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonania elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45, etap 1 z udziałem przedstawiciela Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole. Miejsce spotkania:

Sala kina „Polonez”

ul. Powstańców Śląskich 21, Praszka

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

  Zakończono opracowywanie dokumentacji w pierwszym etapie, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

  Zgodnie z obowiązującą w GDDKIA procedurą zatwierdzania kolejnych etapów dokumentacji studialnej i projektowej w dniu 31.08.2017 r. w Centrali GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego  (STEŚ) budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego - Centrali GDDKiA oraz Oddziału GDDKiA w Opole, przedstawiciele biura projektów, a także przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, tj. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Oleskiego, gminy Praszka, gminy Gorzów Śląski oraz przedstawiciele  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

  W ramach posiedzenia KOPI ustalono przyjąć do dalszych prac projektowych przebieg trasy wg wariantu 4.3  (Orientacja) Wariant ten będzie także rekomendowany we wniosku do decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach.

  Powyższe ustalenia zostały potwierdzone w protokole KOPI z dnia 30.10.2017 r.